” එයා ඒ දේවල් කරන්නේ ලජ්ජාවෙන්, ටික්ටොක් කරන්න පොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ ” ලංකාවේ ටික්ටොක් රැජින සෙව්වන්දි නයනතාරා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS