වඳ සැත්කම් චෝදනා මත අනිවාර්ය නිවාඩු යැවූ වෛද්‍ය ෂාෆිට හිඟ වැටුප් ගෙවීමට නියෝග – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS