” කතා හදන උන් සේරම බෝසත් ද? අනුන්ගෙ කුණු හොයන මිනිස්සුන්ට හරි යන්නේ නෑ ” කාවින්ද්‍යා අධිකාරි එක්කළ අමුතු සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS