” මගේ දරුවා තනිකරල මම කිසියම් චරිතයකට සාධාරණයක් කළොත් ඒ සතුට මට මනසින් විඳින්න බැහැ” ජනප්‍රිය නිළි හිමාලි සිරිවර්ධන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS