” අපි හතර දෙනාට අපි හතර දෙනා ඉන්නවා ඒක අපිට දේවල් දරාගන්න ලොකු ශක්තියක්” ගායක දිනේෂ් තරංග – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS