‘බබාගේ කිරිපිටි ගන්න සල්ලි ඕන ඒ නිසා tv එකේ අවුරුදු උත්සව වලට යන්න වෙනවා’ දිනක්ෂි කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS