දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙන්න තරම් මට ඒ ගැන දැනුමක් නැහැ. ඒ වගේම අත්දැකීමක් නැහැ. – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS