තාප්ප වල චිත්‍ර ඇන්ද – පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දූ තරුණයන්ට ජනපති නැවත ආරාධනා කළේ ඇයි ? – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS