අරක්කු බෝතලයක් අරන් ඇවිල්ලා ඒ සීයා මට පෙව්වා, – හයක් හතරක් නොතේරෙන පුංචි දැ රි ය ක ට හදි කළ ආච්චිගේ අ නි යම් පෙම්වතාගේ කැරට්ටුව මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS