ඒ තිරිසනා මගේ ඇඳුම් ඉරලා දාලා මාව ඇඳෙන් පහළට තල්ලු කෙරුවා, ඌට ඕනි වුණා මම කඳුළු පුරෝගෙන ඌට වැඳ වැටෙන හැටි බලන්න. – පිරිමියෙකුගේ අමුතුම ආශාවන්වලට සිය ජීවිතය බි ලි දුන්නු සුරූපී ශෙනායාගේ කතාවේ අවසානය මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS