“සැත්කමට සියල්ල සුදානම්” – මුහුණු පොත සංවේදී කළ, ගායක ශේන් සින්ගේ ඡායාරූප මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS