“ජංගියට ජංගිය කියන්නේ නැතුව වෙන මොනවා කියන්නද? ඇයි මේ ගැන කතා කරන්න ලැජ්ජා වෙන්නෙ?” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS