වයසට නොගැලපෙන විලාසිතා වලට මිනිස්සු හිනාවෙනවා – ඇඟ කෙට්ටු කාලෙට සුදු පාට අඳිනවා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS