මම බලෙන්ම සර්ව පොළඹවාගෙන සතුටු වුණා. දිගටම සම්බන්ධකම් පැවැත්තුවා.” – ඉමාලි, රංජිත් සර්ට පිස්සු වැටිලා දාපු සෙල්ලම කෙලවර වුණු තැන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS