“පිච්චෙනවා.. ඉන්න බෑ කියලා අම්මා කෙඳිරිගාන්න ගත්තා” – ලිපේ ගින්නටත් වඩා සැරට දැනුණු හදවතේ ගින්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS