“සඳහිරු සෑය මට කියල අනුමත කර ගත්තේ බලෙන්. මම කිව්වා මීට වඩා පොඩි ස්තූපයක් හදන්න කියලා” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS