“දිනපතා මම නිවසට පැමිනිම මගේ මවටත් පවුලේ සියල්ලන්ටත් අ වදානමක්” – වෛද්‍යවරයෙකුගේ සංවේදී සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS