“ගෑස් හිඟය විදෙස් සමාගමක ලොකු ගේමක්” – මාධ්‍යට වසන්ව සිටි ලිට්රෝ සභාපති සියල්ල හෙලි කරයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS