“බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියේ එක දරුවෙක් විතරයි එක්කනෙක් වෙනුවට දැන් අපිට හය දෙනෙක්ම ඉන්නවා…” – (PHOTOS) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS