අගමැති රනිල් ලෝක බැංකු ප්‍රධානීන් හමුවෙද්දී, උද්ධමන ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවූ අදහාගත නොහැකි තැන මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS