“මගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එයාගේ වගේම අපේ ගෙවල් වලිනුත් අකමැතියි” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS