” මම හිතන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් කට කතා නිර්මාණය කරන්නේ අපි ෆේමස් නිසායි ” තරුණයන්ගේ සිහින කුමරිය සනුද්‍රි ප්‍රියසාද් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS