“අසම්මතය නිර්මාණයක් තුලට ගෙන ඒම වැරැද්දක් නම් අපි කාටවත් නිර්මාණයක් බලන්න බැරි වෙයි” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS