අඟහරුගේ අතුරුදහන් වූ ජල තැන්පතුව හමුවෙයි – අතුරුදන් වූ ජලයෙන් 40%ක්ම පවතින බව සොයා ගනී – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS