ඉදිරි වසර දෙක තුළ වැවිලි බෝග අපනයනයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5ක ආදායමක් අපේක්ෂා කරනවා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS