අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයේ සීමාව ඉක්මවයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS