සුරූපී ගායිකා නදිනි ප්‍රේමදාස දරුවන් දෙදෙනා සැමියා සමගින් දැන් ගෙවන සුපිරි ජිවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS