’’අයියේ අපේ අනුසර ආසම සින්දුව’’ මා නුඹට පෙම් කලේ ගීතයේ නොදත් කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS