අතුල අධිකාරිගේ උපන්දිනයට ඔහුගේ දියණිය කාවින්ද්‍යා එක්කළ ආදරණීය සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS