” මගේ දරුවන්ගේද කැමත්ත ඇතුව මම තුන්වෙනි වරටත් විවාහයකට ගියා” ප්‍රවීණ නිළි වීනා ජයකොඩි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS