කාර් මිල අහස උසට නගී, ප්‍රිමියෝ කෝටි 2කටත් වැඩියි, ත්‍රීවීලර් ලක්ෂ 20ටත් ළඟයි, ස්කූටර් ලක්ෂ 05යි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS