එයා ගිය මුල් කාලේදි මට කිසිම දෙයක් තනියම කර ගන්න බැරිවුණා, සාමාන්‍ය ජීවිතය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබෙන ආදරණීය අයෙක් මට අවශ්‍යයි – දිලිනි ලක්මාලි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS