නෝනා අඩුවටම තියෙන හාල් මොනාද, මට ඒකෙන් කිලෝ දෙකක් දෙන්න, අතේ තිබුණ 10 විස්සෙ කොල එකතු කරලා හාල් ගන්න අංකල් දැකලා මට දුක හිතුනා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS