“මගේ ගෑනි වගේද කපු මහත්තයාගේ ගෑනි.. ඉටි රූපේ වගේ.. ඒකි තමා මට ගැළපෙන්නේ…” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS