” කුඩා කල පටන් මා ඇසුරු කළ සංගීත ලෝකයෙහි මගේ වීරයා ඔබයි” වික්ටර් රත්නායක මහතාගේ උපන්දිනය දවසේ බිරිඳ එක්කළ සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS