වත්තල කර්මාන්තශාලාවක අහඹු පරීක්‍ෂණවලින් 66%කට කොරෝනා – 92ක් ඉන්දීය ජාතිකයන් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS