සිරස කුමරිය වී අද රැජිනක් වගේ සිටින ශලිනි තාරකගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS