පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව ඕනෑම ප්‍රදේශයක් වසා දැමිය හැකි බව යුද හමුදාපති කියයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS