“පාරේ ගියත් අපිව දකින කට්ටිය අතරමං වෙනවා – කවදහරි බදින්නෙත් ටුවින්ස්ලවමයි” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS