‘මම ආසම බොරුව මම ඔයාට ආදරෙයි කියන එක’ Fill-T හැරගිය පසු තනිව ජීවත් වන හසිනි කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS