මගේ ගාණ 10, 000යි පැයකට. ඒක කවදාවත් කස්ටමස්ලා මගෙන් ගාණ අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා නෑ, ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් එක්ක මගේ එෆෙයා එකක් තිබුණා. එයා දැනන් හිටියා මම ඩීල් යන බව – ප්‍රසිද්ධ නිරූපිකාව ශෙනායාගේ කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS