” මගේ එකම හීනය වුණේ ගුවන් සේවිකාවක් වෙන්න” නාඩ්ගම්කාරයෝහි කුකුලා මුදලාලිගේ දුව ජානු අමීෂා කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS