” මට දැන් පිරිමි ඇතිවෙලා තියෙන්නේ, මම මගේ සහකරුවට ගොඩක් නිදහස දුන්නු බිරිඳක්” නර්මදා යාපා අබේවර්ධන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS