‘සිරකරුවන්ද මනුෂ්‍යයන්’ යන වැකියට පණදෙමින් ආණ්ඩුව ගත් අලුත්ම තීරණය ! – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS