කොවිඩ් නිසා තවත් ම රණ 43ක් – කාන්තාවන් 12ක් හා පිරිමි පුද්ගලයින් 31ක් ඒ අතර – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS