“ඔයාට ආදරේ කරපු ඒ ගෑණු ළමයාව ඔයා ලඟින් අරගෙන ගිය වෙලාවේ, එයා අඬපු හැටි මගෙ කන්වල තවම දෝංකාර දෙනවා…” – ජීවිතය අත්හැරදා ගිය තරුණයෙකු ගැන, හමුවූ සංවේදී සටහන මෙන්න – Photos – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS