“කේන්ති ආපුහාම අපි දෙන්නම වාහනේ අරන් එළියට යනවා, දරුවෝ ඉස්සරහා අපි කිසිසේත් රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ” ජනප්‍රිය නිළි මහේෂි මධුසංකා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS