” මගේ ගෙවල් වාහන හැමදෙයක්ම තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිසා ලංකාවේ ඉඳලා එහෙ ගිහින් එන්නත් යනවා” නතාෂා පෙරේරා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS