චිත්‍රපට තුළින් පමණක් වීරයන් නො වී සැබෑ ජීවිතෙත් වීරයන් වෙන්න.. – ජනප්‍රිය නළු විජේයිට අධිකරණය දුන් දැඩි අවවාදය – Photos – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS