” මම වයසට ගියත් හොඳ චරිත ලැබුනොත් කරනවා, ඒ වගේම මට හීන තියෙනවා” වෙළෙඳ දැන්වීම් තුළින් දැකගන්නට ලැබෙන රුවී ලක්මාලි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS